Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa jest świadczeniem realizowanym w domu chorego. Pielęgniarka opieki długoterminowej otacza opieką obłożnie i przewlekle chorych wymagających pielęgniarskiej opieki specjalistycznej, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich. Do objęcia opieką finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia wymagane jest: 

- skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (pobierz skierowanie)
- ocena pacjenta wg skali Barthel (40 punktów oraz mniej), dokonana przez lekarza i pielęgniarkę rodzinną (pobierz skala_barthel)

Pacjenci w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej nie wymagają leczenia szpitalnego i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta. Ocena jego stanu samoobsługi odbywa się co miesiąc. Dokonuje jej pielęgniarka opieki długoterminowej. W przypadku gdy pacjent uzyskał więcej niż 40 punktów wg skali Barthel, Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje dalszego objęcia pielęgniarską opieką długoterminową. W pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej pielęgniarka wykonuje czynności pielęgnacyjne, po ich wykonaniu fakt ten odnotowuje w karcie czynności pielęgniarskich wraz z datą ich wykonania, co zostaje potwierdzone podpisem pacjenta lub jego rodziny lub opiekuna faktycznego. Zgodnie z § 9. 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej świadczenia udzielane przez pielęgniarkę obejmują: 

  • przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;
  • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
  • edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny;
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu.