CURATUM
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa jest świadczeniem realizowanym w domu chorego. Pielęgniarka opieki długoterminowej otacza opieką obłożnie i przewlekle chorych wymagających pielęgniarskiej opieki specjalistycznej, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich. Do objęcia opieką finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia wymagane jest:

Pacjenci w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej nie wymagają leczenia szpitalnego i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Okres objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta. Ocena jego stanu samoobsługi odbywa się co miesiąc. Dokonuje jej pielęgniarka opieki długoterminowej. W przypadku gdy pacjent uzyskał więcej niż 40 punktów wg skali Barthel, Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje dalszego objęcia pielęgniarską opieką długoterminową. W pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej pielęgniarka wykonuje czynności pielęgnacyjne, po ich wykonaniu fakt ten odnotowuje w karcie czynności pielęgniarskich wraz z datą ich wykonania, co zostaje potwierdzone podpisem pacjenta lub jego rodziny lub opiekuna faktycznego. Zgodnie z § 9. 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej świadczenia udzielane przez pielęgniarkę obejmują:
  1. przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;
  2. świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
  3. edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny;
  4. pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
  5. pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu.